โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
56 หมู่ 5   ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
เบอร์โทรศัพท์ 077-551134
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

สืบสานประเพณีท้องถิ่น


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

สามัคคี มีจิตสาธารณะ