วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ร่วมมือทุกเครือข่าย             ร่วมใจงานประเพณี

มุ่งพัฒนาผู้เรียน                  มีความรู้คู่คุณธรรม

     ปรัชญา

สิกฺขา กาโม ภวํโหติ

 ผู้ใฝ่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ