คณะผู้บริหาร

นายทินกฤต แซ่ตั้ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุนิสา มีทอง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร : 0854737144
อีเมล์ : sunisameaw@hotmail.com

นายบันลือ รัตนบุรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0813974211

นางวิสา ลาวิลัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 0936415099

นายประวัติ รัตนจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0895888017
อีเมล์ : PrawatWat@hotmail.com