ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายทินกฤต แซ่ตั้ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุนิสา มีทอง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายบันลือ รัตนบุรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

นายสังวาลย์ ทองยั่งยืน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป