โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
56 หมู่ 5   ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
เบอร์โทรศัพท์ 077-551134
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายทินกฤต แซ่ตั้ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุนิสา มีทอง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายบันลือ รัตนบุรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสังวาลย์ ทองยั่งยืน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2