คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  1. คำร้องขอกลับเข้าเรียน

  2. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานในทะเบียนนักเรียน

  3. คำร้องขอย้ายนักเรียน

  4. คำร้องขอลาพักการเรียน

  5. คำร้องขอลาออกจากโรงเรียน

  6. คู่มือการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  7. แบบคำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียนปพ.1

  8. แบบคำร้องขอใบรับรองผลศึกษาระเบียนแสดงผลการเรียน

  9. แบบคำร้องขอรับใบระเบียนแสดงผลการเรียนปพ.1 (กรณีสูญหาย)

Adobe Acrobat Document 1.คำร้องขอกลับเข้าเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.46 KB
Adobe Acrobat Document 2. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานในทะเบียนนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.33 KB
Adobe Acrobat Document 3.คำร้องขอย้ายนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.28 KB
Adobe Acrobat Document 4.คำร้องขอลาพักการเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.42 KB
Adobe Acrobat Document 5. คำร้องขอลาออกจากโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.65 KB
Adobe Acrobat Document 6 คู่มือการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.82 MB
Adobe Acrobat Document 7. แบบคำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียนปพ.1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.2 KB
Adobe Acrobat Document 8. แบบคำร้องขอใบรับรองผลศึกษาระเบียนแสดงผลการเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.15 KB
Adobe Acrobat Document 9. แบบคำร้องขอรับใบระเบียนแสดงผลการเรียนปพ.1 (กรณีสูญหาย)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.42 KB