ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

  1. สถิติการรับเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

  2. สถิติการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - มีนาคม

  3. สถิติการใช้สนามกีฬา

  4. สถิติการให้การบริการด้านงานทะเบียนในการขอเอกสารทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

  5. สถิติการใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Adobe Acrobat Document 1.สถิติการรับเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.16 KB
Adobe Acrobat Document 2.สถิติการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - มีนาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.97 KB
Adobe Acrobat Document 3.สถิติการใช้สนามกีฬา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.38 KB
Adobe Acrobat Document 4.สถิติการให้การบริการด้านงานทะเบียนในการขอเอกสารทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.25 KB
Adobe Acrobat Document 5.สถิติการใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 329.66 KB