รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

 1. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

 2. สรุปผลการบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 3. ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลบุคคลกรที่ปฏิบัติงานจริง โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 4. ส่วนที่ 2 รายงานเงินคงเหลือ โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 5. ส่วนที่ 3 รายรับของโรงเรียน โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1)

 6. ส่วนที่ 3 รายรับของโรงเรียน โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2)

 7. ส่วนที่ 4 รายจ่ายของโรงเรียนครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1)

 8. ส่วนที่ 4 รายจ่ายของโรงเรียนครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2)

 9. ส่วนที่ 4 รายจ่ายของโรงเรียนครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1)

 10. ส่วนที่ 4 รายจ่ายของโรงเรียนครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2)

 11. ส่วนที่ 5 รายงานเงินคงเหลือ โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Adobe Acrobat Document 1.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 693.74 KB
Adobe Acrobat Document 2.สรุปผลการบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.03 KB
Adobe Acrobat Document 3.ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลบุคคลกรที่ปฏิบัติงานจริง โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.94 KB
Adobe Acrobat Document 4.ส่วนที่ 2 รายงานเงินคงเหลือ โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.31 KB
Adobe Acrobat Document 5.ส่วนที่ 3 รายรับของโรงเรียน โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.11 KB
Adobe Acrobat Document 6.ส่วนที่ 3 รายรับของโรงเรียน โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.02 KB
Adobe Acrobat Document 7.ส่วนที่ 4 รายจ่ายของโรงเรียนครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 310.42 KB
Adobe Acrobat Document 8.ส่วนที่ 4 รายจ่ายของโรงเรียนครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.78 KB
Adobe Acrobat Document 9.ส่วนที่ 4 รายจ่ายของโรงเรียนครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 308.82 KB
Adobe Acrobat Document 10.ส่วนที่ 4 รายจ่ายของโรงเรียนครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.52 KB
Adobe Acrobat Document 11.ส่วนที่ 5 รายงานเงินคงเหลือ โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 256.91 KB