หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

  2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง พ.ศ.2546

  3. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

  4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว5 ลว 12 เม.ย.54

  5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว20 ลว 9 ธ.ค.59

  6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว21 ลว 5 ก.ค. 60

  7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4-ว24 ลว 28 ธ.ค.59

  8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว6 ลงวันที่ 28 ม

  9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว19 ลว 25 ต.ค. 61

  10. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20 ลงวันที่ 30 ต

 

Adobe Acrobat Document 1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.83 KB
Adobe Acrobat Document 2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB
Adobe Acrobat Document 3.ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 438.88 KB
Adobe Acrobat Document 4.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว5 ลว 12 เม.ย.54   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.83 KB
Adobe Acrobat Document 5.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว20 ลว 9 ธ.ค.59   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299.66 KB
Adobe Acrobat Document 6.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว21 ลว 5 ก.ค. 60   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
Adobe Acrobat Document 7.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4-ว24 ลว 28 ธ.ค.59   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.65 KB
Adobe Acrobat Document 8.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว6 ลงวันที่ 28 ม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
Adobe Acrobat Document 9.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว19 ลว 25 ต.ค. 61   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.75 KB
Adobe Acrobat Document 10.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20 ลงวันที่ 30 ต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB