การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

JPEG Image การประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.22 KB
JPEG Image การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 486.21 KB
JPEG Image การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 428.1 KB
JPEG Image การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ในการประชุมสัญจรครั้งที่ 4/2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.16 KB
JPEG Image ประชุมการรายงานผลการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 412.36 KB
JPEG Image โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น (รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย)โดยเทศบาลตําบลปากน้ำหลังสวน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.04 KB
JPEG Image การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 379.99 KB