มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  1. บันทึกข้อความ รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน

  2. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา

  3. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564

Adobe Acrobat Document 1.บันทึกข้อความ รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.35 KB
Adobe Acrobat Document 2.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.33 KB
Adobe Acrobat Document 3.รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.2 MB