ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจินตนา หวดสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0810881728
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2522 ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูสวนสุนันทา/คหกรรม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2524 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผู้ฝึกซ้อม เข้าแข่งขันการแปรรูปอาหารระดับม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรม รางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ๒๕๕๗
2 รางวัลผู้ปฏิบัติหน้า ผู้ช่วยผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น ปี๒๕๕๕