โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
56 หมู่ 5   ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
เบอร์โทรศัพท์ 077-551134
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตนพร แก้วมาก
ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0614481299
อีเมล์ : rattanaporn2535keawmak@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ปริญญาตรี/คบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ครูปฏิบัติการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล