ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสังวาลย์ ทองยั่งยืน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ดนตรีศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0806921544
อีเมล์ : sangwan144rwtls@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ปริญญาตรี/คบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/ดนตรีศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2534 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รับรางวัลชนะเลิศอันดับ๑ เหรียญทอง เพลงพระราชนิพนธ์ ระดับเขต ปี๒๕๖๐
2 รับรางวัลชนะเลิศอันดับ๑ เหรียญทอง เพลงไทยลูกกรุง ระดับเขต ปี๒๕๖๐
3 รางวัลเหรียญทอง เพลงไทยลูกทุ่ง รองชนะเลิศอันดับ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๐ (ระดับเขต)
4 รางวัลเหรียญเงิน เพลงพระราชนิพนธ์ระดับประเทศ(ระดับชาติ)ปี๒๕๕๙
5 รางวัลชนะเลิศอันดับ๑ เหรียญทองเพลงพระราชนิพนธ์ระดับภาคใต้ ปี๒๕๕๙
6 รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี๒๕๖๐
7 รางวัลเหรียญทอง เพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี๒๕๕๙
8 รางวัลเหรียญทอง เพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี๒๕๕๙
9 ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ๒ เพลงพระราชนิพนธ์ ปี๒๕๕๙