ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวงเดือน ทัศนภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0835063443
อีเมล์ : deantus19@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ปริญญาโท/วท.ม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2549 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกซ้อม รางวัล"โล่ดีเด่น" ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2 ครูผู้ฝึกซ้อม รางวัล "โล่ดีเด่น" ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3 ครูผู้ฝึกซ้อม กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขต ได้รับรางวัลเหรียญทอง ๒๕๕๗
4 ครูผู้ฝึกซ้อม ที่มีผลงานดีเด่นของศูนย์พัฒนาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๒๕๕๖
5 ครูผู้ฝึกซ้อม ที่มีผลงานดีเด่นของศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๕๕๖
6 ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลผู้ฝึกซ้อม "หนังแสนครูดี ๒๕๕๖
7 ครูผู้ฝึกซ้อม กิจกรรมอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ระดับชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ๒๕๔๔
8 ครูผู้ฝึกซ้อม ที่มีผลงานดีเด่นของศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๒๕๕๕
9 ครูผู้ฝึกซ้อม ที่มีผลงานดีเด่นของศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๕๕๕
10 ครูผู้ฝึกซ้อม โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับภาค ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ ๑ ๒๕๔๔