โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
56 หมู่ 5   ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
เบอร์โทรศัพท์ 077-551134
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวธันย์ชนก อุ่ยประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 087467783
อีเมล์ : ่jar_tanchnok@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ครูปฏิบัติการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่๑๖ science show มัธยมศึกษาปลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 2559