โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
56 หมู่ 5   ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
เบอร์โทรศัพท์ 077-551134
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวทิพวรรณ ศรีนวล
ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีวเคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0649325327
อีเมล์ : tiptaylive@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ครูปฏิบัติการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่๑๖ science show มัธยมศึกษาปลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 2559
2 แข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่๑๖ science show มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2559