ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวิตา จิตต์มาตร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : จิตรกรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 0966344938
อีเมล์ : sinesuvi@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาตรี/ศป.บ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/สาขาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31 สิงหาคม 2560 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล