โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
56 หมู่ 5   ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
เบอร์โทรศัพท์ 077-551134
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : RONIL ALOLOD CON
ตำแหน่ง : ครูต่างชาติ
วุฒิการศึกษา : BACHELOR DEGREE
วิชาเอก : BACHELOR OF SCIENCE MAJOR IN ENTREPRENUERSHID
เบอร์โทรศัพท์ : 0634582497
อีเมล์ : roniljamesconde1988@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 Bachelor of science (Degree) Major Entrfprfnuership UNIVERSITY OF MAKATI
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2560 Paknawlangsuanwittay school English Teacher
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล