โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
56 หมู่ 5   ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
เบอร์โทรศัพท์ 077-551134
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจินตนา หวดสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิรัตน์ ขนาบศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวรัตนพร แก้วมาก
ครูปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1