ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนิศา ตระกูลภักดี
ครูปฏิบัติการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2