ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจินตนา หวดสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ