ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 (อาคารวิทยาศาสตร์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..