ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบันลือ รัตนบุรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวณัฎฐาพร ฉิมวารี
ครูปฏิบัติการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2