โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
56 หมู่ 5   ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
เบอร์โทรศัพท์ 077-551134
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายประพัศสร ซุ่นสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิรัตน์ ขนาบศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน

นายสังวาลย์ ทองยั่งยืน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายบันลือ รัตนบุรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางสุนิสา มีทอง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร