คณะผู้บริหาร

นายทินกฤต แซ่ตั้ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0837578679
อีเมล์ : kit_thin@hotmail.com

นายสุทิน สุทธิสิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0955492453
อีเมล์ : tinmath.ss@gmail.com

นางสุนิสา มีทอง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร : 0854737144
อีเมล์ : sunisameaw@hotmail.com

นายเอกชัย เชื้อพราหมณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางวิสา ลาวิลัย
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนฯ
เบอร์โทร : 0936415099
อีเมล์ : krukae2@gmail.com

นายบันลือ รัตนบุรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0813974211
อีเมล์ : bunluerattanaburee@gmail.com

นายประวัติ รัตนจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0895888017
อีเมล์ : prawat_16102507@gmail.com