โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
56 หมู่ 5   ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
เบอร์โทรศัพท์ 077-551134
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายประพัศสร ซุ่นสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิรัตน์ ขนาบศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายสังวาลย์ ทองยั่งยืน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายบันลือ รัตนบุรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุนิสา มีทอง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1