โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
56 หมู่ 5   ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
เบอร์โทรศัพท์ 077-551134
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุนิสา มีทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวฐิติชญาน์ วงษ์สวัสดิ์
ครูปฏิบัติการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1