กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุนิสา มีทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0854737144
อีเมล์ : sunisameaw@hotmail.com

นางสาวรุ่งทิพย์ ศีลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอัญชลี ไชยเซ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1