ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวงเดือน ทัศนภูมิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปริญญา พัดเท
ครูปฏิบัติการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรัตนพร แก้วมาก
ครูปฏิบัติการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายเตาเพก รามันเสะ
ครูปฏิบัติการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายเอกชัย เชื้อพราหมณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2