โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
56 หมู่ 5   ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
เบอร์โทรศัพท์ 077-551134
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวงเดือน ทัศนภูมิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปริญญา พัดเท
ครูปฏิบัติการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวธันย์ชนก อุ่ยประเสริฐ
ครูปฏิบัติการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวทิพวรรณ ศรีนวล
ครูปฏิบัติการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1