กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวงเดือน ทัศนภูมิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0835063443
อีเมล์ : deantus19@gmail.com

นางสาวปริญญา พัดเท
ครูปฏิบัติการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0850813770
อีเมล์ : puinarak_bio@hotmail.com

นางสาวรัตนพร โรยสุวรรณ
ครูปฏิบัติการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายเอกชัย เชื้อพราหมณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรัตนาวลี รักษายศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายอดิศักดิ์ ตัดสายชล
ครูปฏิบัติการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1