ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวงเดือน ทัศนภูมิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปริญญา พัดเท
ครูปฏิบัติการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรัตนพร แก้วมาก
ครูปฏิบัติการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายเอกชัย เชื้อพราหมณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนิศา ตระกูลภักดี
ครูปฏิบัติการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวรัตนาวลี รักษายศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายอดิศักดิ์ ตัดสายชล
ครูปฏิบัติการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1