โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
56 หมู่ 5   ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
เบอร์โทรศัพท์ 077-551134
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวงเดือน ทัศนภูมิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปริญญา พัดเท
ครูปฏิบัติการ

นางสาวธันย์ชนก อุ่ยประเสริฐ
ครูปฏิบัติการ

นางสาวทิพวรรณ ศรีนวล
ครูปฏิบัติการ