ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสังวาลย์ ทองยั่งยืน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุวิตา จิตต์มาตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2