โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
56 หมู่ 5   ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
เบอร์โทรศัพท์ 077-551134
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสังวาลย์ ทองยั่งยืน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจุฑามาศ เตี่ยวสวัสดิ์
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวสุวิตา จิตต์มาตร
พนักงานราชการ