ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประวัติ รัตนจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวธาทิพย์ ทองเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนิลาวัลย์ ติณโสภารัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1