กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนิลาวัลย์ ติณโสภารัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายประวัติ รัตนจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0895888017
อีเมล์ : PrawatWat@hotmail.com