โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
56 หมู่ 5   ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
เบอร์โทรศัพท์ 077-551134
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิสา ลาวิลัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสิริลักษณ์ บุนนาค
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวฟัรฮันนี เจ๊ะมุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2