ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิสา ลาวิลัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสิริลักษณ์ บุนนาค
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวฟัรฮันนี เจ๊ะมุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2