กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิสา ลาวิลัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0936415099
อีเมล์ : krukae2@gmail.com

นางสิริลักษณ์ บุนนาค
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวฟัรฮันนี เจ๊ะมุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0850800314
อีเมล์ : machimaru_mee@hotmail.com