ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ ครองไตรเวทย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิถุนายน 2520-4 มกราคม 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายพุทธิสิน สมุทรแสง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 มกราคม 2529-14 ธันวาคม 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายบำรุง คัดณา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ธันวาคม 2530-31 มกราคม 2536
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณีพันธ์ ศรีสุพรรณดิฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2536-13 ตุลาคม 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ ลีนะธรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2539-30 กันยายน2544
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุภา บุญเฉิด
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ธันวาคม 2544-22 ธันวาคม 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายยงศักดิ์ ศฤงคารานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ธันวาคม 2547-1 ตุลาคม 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ สุขณีวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2549-30 กันยายน 2554
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพดี สัตยธีรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2554-19 ธันวาคม 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายประพัศสร ซุ่นสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2559-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายทินกฤต แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-ปัจจุบัน