โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
56 หมู่ 5   ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
เบอร์โทรศัพท์ 077-551134
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจีราภา รุ่งแสงทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทิมา ชูประสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

JONEIL VERGARA GALANG
ครูต่างชาติ

RONIL ALOLOD CON
ครูต่างชาติ