ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจีราภา รุ่งแสงทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจันทิมา ชูประสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2