โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
56 หมู่ 5   ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
เบอร์โทรศัพท์ 077-551134
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปริญญา พัดเท
ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0850813770
อีเมล์ : puinarak_bio@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาตรี/กศ.บ. มหาวิทยาลัยทักษิณ/วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ครูปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล