ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.83 KB 246899
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 6เดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.98 KB 246901
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.15 KB 246900
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.52 KB 246902
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.47 KB 246901
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.03 KB 246901
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 246899
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.93 KB 246902
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 246899
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.06 KB 246903
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.7 KB 246900
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.33 KB 246900
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.72 KB 246900
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.52 KB 246904
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.35 KB 246901
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.42 KB 246903
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.13 KB 246900
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.62 KB 246902
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.77 KB 246904
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.33 KB 246902
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.08 KB 246905
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 246900
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.72 KB 246898
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.51 KB 246906
O17 E-Service Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 414.92 KB 246900
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 246899
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 246898
O14 คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 523.93 KB 246898
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.05 KB 246900
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 246898
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ6เดือน 246902
O10 แผนดำเนินงานประจำปี 246900
O9 ช่องทางติดต่อออนไลน์ 246906
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 246899
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อมูล 246899
O5 ข้อมูลการติดต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.06 KB 246903
O4 แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.68 KB 246900
O3 อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.35 KB 246900
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 246911
O1 แผนผังโครงสร้าง JPEG Image ขนาดไฟล์ 161.62 KB 246900