ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.83 KB 266365
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 6เดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.98 KB 266362
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.15 KB 266367
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.52 KB 266367
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.47 KB 266366
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.03 KB 266361
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 266363
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.93 KB 266368
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 266363
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.06 KB 266365
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.7 KB 266367
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.33 KB 266362
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.72 KB 266367
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.52 KB 266369
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.35 KB 266366
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.42 KB 266368
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.13 KB 266361
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.62 KB 266363
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.77 KB 266368
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.33 KB 266366
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.08 KB 266370
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 266366
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.72 KB 266357
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.51 KB 266370
O17 E-Service Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 414.92 KB 266364
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 266364
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 266362
O14 คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 523.93 KB 266364
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.05 KB 266368
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 266361
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ6เดือน 266362
O10 แผนดำเนินงานประจำปี 266363
O9 ช่องทางติดต่อออนไลน์ 266371
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 266363
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อมูล 266362
O5 ข้อมูลการติดต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.06 KB 266370
O4 แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.68 KB 266366
O3 อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.35 KB 266365
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 266392
O1 แผนผังโครงสร้าง JPEG Image ขนาดไฟล์ 161.62 KB 266362