ภาพกิจกรรม
- วันศุกร์ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายทินกฤต แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา พร้อม ด้วยคุณครูแกนนำได้เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกย่องเชิดชูเกียรติการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) สู่การพัฒนาผู้เรียน
- วันศุกร์ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายทินกฤต แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา พร้อม ด้วยคุณครูแกนนำได้เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกย่องเชิดชูเกียรติการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมมรกต จังหวัดชุมพร - จากกิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยาได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” ประเภท สถานศึกษา และครูเอกชัย เชื้อพราหมณ์ ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 2” ประเภทครูแกนนำ ผลงานและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Best Proctice For Active Learning) สหวิทยาเขตชุมพร 2
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2565,19:20   อ่าน 130 ครั้ง